Verkiezingsprogramma 2014 - 2018

Ons verkiezingsprogramma voor een groen, sociaal en democratisch Ede.

In ons verkiezingsprogramma staat wat we in 4 jaar willen bereiken en hoe we dat willen doen. GroenLinks / Progressief Ede (GroenLinks/PE) zit in de oppositie. Met kennis van zaken, scherpe vragen en verbeteringsvoorstellen proberen we het gemeentelijke beleid te controleren en bij te sturen. We hebben zelf een duidelijke visie op hoe het anders kan.

Ede is een mooie en prettige plek om te wonen, te werken en te recreëren. Dit willen we graag zo houden en waar mogelijk verbeteren, zodat het ook in de toekomst een aantrekkelijke en gezonde omgeving blijft.

Er komen ingrijpende veranderingen op ons af en de gemeenten heeft nu ook de verantwoordelijkheden voor extra zorg- en begeleidingstaken op het gebied van de jeugd, ouderen, chronische zieken en (arbeids)participatie gekregen.Er moet veel gebeuren en de budgetten zijn vaak krap.

Bovendien spelen er wereldwijd meerdere crises tegelijk: klimaat, energiebronnen, water, grondstoffen, afval, werkloosheid, toenemende armoede, relatie burger-overheid enz.. Met de gevolgen heeft ook de gemeente te maken. Op de oude voet doorgaan kan niet. Het is de hoogste tijd voor een omslag in denken en doen. Van ego- denken naar eco- denken: alles hangt met elkaar samen, we zijn deel van een geheel. Hoe maken we in deze turbulente tijden de juiste keuzes en bewaken we de balans tussen mens en milieu?

Kernwaarden van GroenLinks/Progressief Ede zijn:

  • Zuinig zijn op wat we hebben. Respectvol omgaan met elkaar en met de omgeving.
  • Geen verspilling van geld, grondstoffen, natuur en menselijk kapitaal.
  • Geld is niet de belangrijkste drijfveer bij besluiten. Belangrijker is kwaliteit en toekomstbestendigheid.
  • Behouden wat goed is en vernieuwen waar nodig. Passend bij het karakter van Ede.
  • Samenhang in beleid. Samenhang tussen mensen.

Ons verkiezingsprogramma steunt op drie pijlers:
GROEN: Natuur en milieu: natuurbeheer, dierenwelzijn, biodiversiteit, omgaan met grondstoffen en met energie en water, zelfvoorzienend, duurzame economie
LINKS: Sociaal: samenleven,aandacht en interesse voor elkaar, eerlijk delen van werk en welvaart, zorg, onderwijs, zelfredzaamheid.
PROGRESSIEF: Vernieuwend: investeren in mensen met nieuwe ideeën, burgers krijgen meer invloed, bestuurlijke verandering, open democratie, diversiteit, integratie.