Dossier laagvliegroutes

Eind juni 2017 maakte de regering bekend dat vanaf 2019 vakantievluchten vanaf Lelystad airport laag over de Veluwe en de Betuwe zouden gaan vliegen. Ons gemeentebestuur was niet vooraf geinformeerd en ook de provincie wist van niets. Eind september werd de vertrekroute iets verlegd. Daardoor komt de route nu dwars over Nationaal Park De Hoge Veluwe, dwars over Ede-Zuid, Bennekom Noord, het Binnenveld en de woonkernen van Rhenen en Tiel. Maar ook bleken de aanvliegroutes voor Lelystad opeens over onze stad te lopen (in het plan van juni ging dat nog buiten de Veluwe om). En opnieuw werd ons gemeentebestuur niet vooraf geinformeerd. 

 
Wat is het probleem?
Laagvliegen zal veel meer geluidsoverlast gaan geven, dan de huidige vliegtuiggeluiden. We liggen al op de west-oost route vanaf Schiphol. Die vliegtuigen horen we wel, maar die vliegen in het hogere luchtruim op 5 tot 6 kilometer. De vluchten vanaf Lelystad (noord-zuid) moeten hier onderdoor. Die vliegtuigen komen veel lager over de Veluwe en Ede.
 
De geluidsoverlast zal aanzienlijk groter zijn. Ook zal er meer stikstof neerslaan, waar onze bossen niet goed tegen kunnen. Bovendien produceren vliegtuigen veel (ultra-)fijnstof. Dat is erg gevaarlijk voor mensen met long-, hart en vaatziekten. Door toenemend verkeer op de weg en veel agrarische bedrijven hebben we op de West-Veluwe al slechte luchtkwaliteit. Dit vliegverkeer zal dit probleem verder verergeren.  
 
Inmiddels is gebleken dat het luchthavenbesluit is genomen op basis van verkeerde informatie. Dat heeft de regering ook toegegeven. De geluidsoverlast wordt veel erger dan in onderzoeksrapporten uit 2014 is gesteld (MER). Bovendien zijn de effecten voor de Veluwe niet onderzocht (en wij wisten wij tot juni zelfs helemaal niet dat er over de Veluwe gevlogen zou worden).
 
Voor de Veluwe kan dit - behalve natuur- en gezondheidsschade - leiden tot ernstige schade voor toeristische bedrijven, verlies aan werkgelegenheid, waardedaling van woningbezit enz enz. Luchtvaartdeskundigen waarschuwen bovendien dat het af- en aanvliegen op dezelfde route in het lage luchtruim niet veilig is. Vliegtuigen gaan vliegen op dezelfde hoogte van trek- en zwermvogels, wat ernstige motorschade kan opleveren. Om die reden mijdt defensie deze luchtlagen al heel lang en past zijn vlieggedrag hierop aan. Dit kan echt niet zo. Dit alles is inmiddels uitgebreid onderzocht door deskundigen van actiecomité HoogOverijssel. Dit rapport is in november in de tweede kamer besproken. De voormalig staatssecretaris Dijksma heeft de gemaakte fouten toegegeven.
 
Waarom ontstaat dit probleem?
Schiphol wil van het vakantievliegverkeer af. Dat zorgt tijdens vakantiepieken voor grote knelpunten in het afhandelen van passagiers en vliegverkeer. Het voorstel is om vakantievluchten vanaf Lelystad te gaan afhandelen. Maar al in 2009 was bekend dat er geen ruimte in het hogere luchtruim was voor Lelystad. Daarvoor was een herindelingsplan van het luchtruim nodig. Men heeft dat herindelingsplan niet op tijd gemaakt. Volgens de regering kan dat nu op zijn vroegst in 2023 af zijn. Toch wil men doorgaan met de uitbreiding van Lelystad in 2019, kennelijk ten koste van alles. 
 
Wat hebben wij tot nu toe gedaan?
Voor meer informatie hierover verwijzen wij naar een aparte bijdrage van Ellen Out, onze fractievoorzitter.
  • Motie ingediend tegen vliegroutes (gemeenteraad 6 juli) - aangenomen.
  • Motie mede-ingediend beperking overlast (gemeenteraad 26/10 -initiatief van de VVD) - aangenomen. 
  • Motie mede-ingediend eerst herindeling luchtruim (gemeenteraad 7/12 - initiatief CU) - aangenomen.

Er is een internetconsultatie geweest met veel inzendingen vanuit Ede. Een bewonerscommissie met inwoners van alle provincies die met Lelystad vliegverkeer te maken krijgt, heeft op basis van de internetconsultatie een rapport uitgebracht aan de minister ("Een ander geluid"). Het advies is om eerst de herindeling van het luchtruim te regelen. Ook adviseert de bewonerscommissie om de vliegroute over Nationaal Park Hoge Veluwe en de woonkernen van Ede en Bennekom helemaal te laten vervallen, omdat uitgangspunt van MER dat niet over natuurgebieden en woonkernen gevlogen zou worden.  

Inmiddels zijn de provincies Drenthe, Overijssel en Gelderland en de betreffende gemeenten unaniem van mening dat eerst de herindeling van het luchtruim moet worden afgerond en dan pas vliegroutes kunnen worden vastgesteld. 

Net voor de kerst is in het parlement gesproken over de plannen rond Vliegveld Lelystad. VVD-minister van Nieuwenhuizen wil de opening van het vliegveld per 1 april 2019 doorzetten. Zij wil de fouten in de Milieu-effect-rapportage laten herstellen en dan per 1 april 2018 alsnog een beslissing laten nemen. De minister wordt hier vooralsnog in gesteund door de fracties van CDA, D66 en de Christenunie. De partijen gaan hiermee lijnrecht in tegen de standpunten van hun partijgenoten in de provincies. Het is de komende maanden dus van belang dat de gemeenten en provincies goed in gesprek blijven met het parlement om in april 2018 een beslissing voor een te vroege opening van het vliegveld te voorkomen.

 

Waar vind je meer informatie?