Begroting: Wat brengt 2019?

De eerste begroting van het College van B&W, waar GroenLinks deel van uitmaakt, werd op 15 november goedgekeurd de gemeenteraad, met een totaalbedrag van € 416 miljoen.

In haar algemene beschouwingen constateerde onze fractievoorzitter Ellen Out dat duurzaamheid als rode draad nu door alle beleidsvelden heenloopt, geld wordt vrijgemaakt voor herstel van natuur en biodiversiteit, en zorgvuldig wordt gekeken hoe de tekorten op de zorg en jeugdbeleid kunnen worden opgelost. Aan de hand van onze 4 verkiezingsthema’s (Eerlijk delen, Goede zorg, Klimaatverandering en een Groene en schone wereld) deed ze nog een aantal voorstellen voor verbeterpunten. De hele bijdrage van Ellen, onze verbetervoorstellen en wat hiervan het resultaat is geweest, kunt u hier teruglezen.

  1. Eerlijk delen

Er worden te weinig betaalbare woningen gebouwd. GroenLinks wethouder Hoefsloot gaat over wonen en heeft toegezegd er alles aan doen om nieuwe plannen voor sociale huur en goedkope koopwoningen zo snel mogelijk van de grond te krijgen. Bouwplannen voorbereiden duurt echt lang. De huidige situatie is dus een gevolg van besluiten door het vorige college. Het zal jaren duren voordat de schade is ingelopen.

We maken ons grote zorgen over de plotselinge sterke toename van dak- en thuislozen. Voor dak- en thuislozen kreeg GroenLinks de toezegging dat de gemeenteraad op korte termijn wordt geïnformeerd over de oorzaken van de toename. Dan kunnen we kijken wat we er tegen kunnen doen.

De lasten van de omslag naar schone energie moeten eerlijk worden verdeeld en daar moet het college zich op voorbereiden. Ons voorstel (motie) over het in beeld brengen van energie-armoede kreeg tot onze teleurstelling onvoldoende steun. Wij plaatsten hier al een apart bericht over.

Verder steunden wij goede initiatieven van andere partijen

Beide moties zijn aangenomen.

  1. Goede zorg

Waarom lopen de tekorten in de afgelopen 2 jaar in jeugdzorg en WMO zo snel op? Ellen Out heeft een warm pleidooi gehouden om dat eerst te achterhalen en daar dan actie op te ondernemen. Dat is noodzakelijk om de tekorten terug te kunnen dringen met behoud van kwaliteit.

Verder steunden wij goede initiatieven van andere partijen

  1. Klimaatverandering

Het college zet in op versnelling van maatregelen en komt binnenkort met een uitnodigingskader voor grootschalige schone energieopwekking. Dat juichen we toe. Maar al die inwoners die hun eigen huis willen isoleren of ook schone energie willen opwekken hebben ook een helpende hand nodig. Als we ook dat goed organiseren zal de omslag veel sneller kunnen gaan.

GroenLinks heeft daarvoor een voorstel ingediend (een motie). Het college ziet het nut daarvan ook en heeft toegezegd dat ze de stappen wil uitvoeren, die GroenLinks heeft voorgesteld. Wij zijn daar blij mee. Na zo'n concrete toezegging is zo'n motie overbodig en hebben we hem ingetrokken.

Verder steunden wij goede initiatieven van andere partijen

Beide moties zijn aangenomen

  1. Groene en schone wereld

In de begroting was geen aandacht voor de luchtkwaliteit, die in onze gemeente slecht is. Vooral hoge concentraties van fijnstof van agrarische bedrijven en hard rijdend verkeer zijn zorgelijk. Wij hebben daarom 2 moties ingediend.

  • Een voorstel “vaart minderen” om maximumsnelheden omlaag te brengen op de N224 en op de A12/A30 en hierover met de wegbeheerders (provinvie en rijkswaterstaat) in gesprek te gaan. Ook vroegen wij aandacht voor betere handhaving van die snelheid. Wij hebben daarbij tevens gewezen op de gezondheidsrisico's van geluidsoverlast.

De wethouder probeerde het onderwerp aan kant te schuiven met de dooddoener “Daar gaan we niet over”. Tja, we gaan ook niet over luchtvaart, maar het college verzet zich wel actief tegen laagvliegen over Ede, was onze reactie. Maar het werd duidelijk dat er geen wil is bij de verkeerswethouder om die gesprekken te gaan voeren. GroenLinks vindt het teleurstellend dat de wethouder kennelijk niet wil opkomen voor de veiligheid en gezondheidsbelangen van haar inwoners.

Ons voorstel was om de luchtkwaliteit in Ede beter te gaan meten zodat acute problemen kunnen worden aangepakt. Het college liet weten een meetnetwerk voor fijnstof op te gaan zetten in het komende jaar en werd heel concreet in de plannen daarvoor. Wij zijn daar zeer tevreden over. Wij gaan er vanuit dat het probleem dan voor iedereen helder wordt en het alsnog duidelijk wordt wat de noodzaak is om snel verkeersnelheden te beperken en te handhaven.

Verder steunden wij goede initiatieven van andere partijen

Naast deze besluiten werd

  • door de ChristenUnie een motie ingediend om watertappunten in het centrum te realiseren. Dat is ook een punt uit ons eigen verkiezingsprogramma. Dus die motie hebben we mede ingediend. De motie is aangenomen.
  • Door GroenLinks is een motie Eerlijk Kinderpardon ingediend, met 5 medeindieners, om namens de gemeenteraad van Ede bij de staatsecretaris van Justitie en Veiligheid te pleiten voor een Kinderpardon van hier in Nederland gewortelde kinderen (het gaat om 400 kinderen). De motie is aangenomen.