Inspraak rond toekomstige fietstunnel Emmalaan vereist

Het college spreekt in de Programmabegroting over de periode 2017-2020 over een verkeersveilige fietsoversteek bij de Emmalaan.  Bureau Royal Haskoning DHV heeft onderzoek gedaan en is gekomen met drie mogelijke varianten. Het college heeft verzaakt de omwonenden bij de plannen te betrekke terwijl het altijd strijd met de term "burgerparticipatie". Initiatief voor deze motie lag bij GroenLinks en SGP. Echter de voltalige raad heeft de motie mede-ingediend. De Raad constateert dat er weinig tot nauwelijks sprake is van burgerinvloed en is van mening dat het College van B&W opnieuw aan de slag moet met de omwonenden. Leest u hieronder meer.

Voorstel:  BV08 Invulling stelpost 3 miljoen uit Programmabegroting 2017-2020 
Onderwerp: Verkeersveilige fietsoversteek Emmalaan
De Raad van de gemeente Ede, in vergadering bijeen op 19 januari 2017

constaterende dat:
- het college in tabel 1, behorende bij het voorstel Invulling stelpost 3 miljoen uit PB 2017-2020, spreekt over ‘een verkeersveilige fietsoversteek van de Emmalaan’;
- in de bijbehorende notitie vervolgens uitsluitend wordt gesproken over een fietstunnel;
- door Royal Haskoning DHV eind 2016 een eerste onderzoek is verricht naar oplossingen voor een veilige oversteek waaruit vooralsnog 3 mogelijke varianten zijn voortgekomen;
- de omwonenden van de beoogde oversteek tot nu toe niet zijn betrokken bij de planvorming en de inrichting van hun woonomgeving;
- in het kader van burgerparticipatie, het vroegtijdig betrekken van inwoners bij plannen, voor college en raad van Ede een belangrijk speerpunt is;

overwegende dat:
- het van belang is dat alle mogelijke varianten worden onderzocht en gewogen, waarbij aspecten als verkeersveiligheid, logistiek en fietscomfort maar ook de leefomgeving van de omwonenden worden meegenomen;
- de raad in deze fase van het proces daarom geen inhoudelijk besluit kan nemen over de precieze variant van een verkeersveilige oversteek van de Emmalaan;

draagt het college op:
- het proces om te komen tot een verkeersveilige fietsoversteek en omgeving, samen met de omwonenden en andere belanghebbenden te doorlopen;
- via variantenonderzoek te komen tot een optimale inpassing en met een voorstel hiervoor naar de raad te komen.

Initiatief: GroenLinks & SGP
Ingediend door de voltallige Raad.