Onze motie mbt Akoesticum

Vandaag bespreekt de Raad de Programmabegroting 2017-2020. In de Programmabegroting maakt het college bekend wat het van plan is in de komende jaren. GroenLinks is van mening dat er te weinig wordt gedaan voor het internationaal steeds bekender wordende Akoesticum. Eerder heeft u op onze website kunnen lezen dat onze fractie raadsvragen heeft gesteld. Om Akoesticum te steunen hebben we een motie ingediend. Leest u hieronder meer.

Onderwerp: Toekomst Akoesticum
De Raad van de gemeente Ede, in vergadering bijeen op 10 november 2016

constaterende dat:
- het Akoesticum in twee jaar tijd grote lokale, nationale en internationale bekendheid en positieve waardering heeft verkregen ;
- de bezoekerscijfers gestaag toenemen (15.000 in 2015 en 20.000 in 2016);
- het de ambitie van het Akoesticum is om op termijn het ‘Papendal van de podiumkunsten’ te worden;
- het Akoesticum momenteel 70% van de Frisokazerne in gebruik heeft maar aangeeft graag op deze locatie te willen doorgroeien;

overwegende dat:
- de voorgenomen verkoop van de Frisokazerne aan WFCD, bij directie en bestuur van het Akoesticum onzekerheid heeft veroorzaakt over de positie als huurder en als culturele partner van de gemeente;
- er daardoor twijfel is ontstaan over de groei- en ontwikkelmogelijkheden op de lange termijn
- conform de (financierings)voorwaarden van de provincie maar ook conform het besluit van de gemeenteraad, de culturele invulling van de Frisokazerne dient te worden behouden en versterkt;
- een culturele voorziening als het Akoesticum een enorme meerwaarde heeft voor (de bekendheid en imago van) Ede;

verzoekt het College:
alle haar ter beschikking staande maatregelen te nemen om de groei- en ontwikkelmogelijkheden van het Akoesticum in Ede op lange termijn borgen.

En gaat over tot de orde van de dag

Ellen Out
GroenLinks/PE