Ouderen en mensen met een beperking hebben recht op goed vervoer!

Goed, toegankelijk en betaalbaar vervoer is wat GroenLinks betreft een recht. In Ede rijdt er een speciaal busje (Buslijn 6) langs een aantal bejaardentehuizen zodat ook de ouderen mobiel blijven. Bus 6 is per december een Kolibrie lijn geworden. Gebruikers moeten nu gaan bellen om gebruik te kunnen maken van het buslijntje. GroenLinks voorziet grote problemen voor de oudere gebruikers ervan. We hebben raadsvragen gesteld met als doel hier weer een vaste busdienst van te maken. Leest u hieronder meer.

Onderwerp: De Kolibrie / OV voorzieningen voor ouderen en mensen met een beperking

GroenLinks is een groot voorstander en pleitbezorger van goed, toegankelijk en betaalbaar openbaar vervoer voor iedereen. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning geeft gemeenten de opdracht het vervoer voor ouderen te regelen. Ouderen worden geacht langer thuis te blijven wonen en langer zelfstandig en zelfredzaam te zijn. Dit houdt volgens GroenLinks in dat ze ook zelfstandig van A naar B en weer terug moeten kunnen komen en vooral dat dit laagdrempelig moet kunnen gebeuren. Mensen moeten naar een winkel of naar familie en vrienden kunnen gaan wanneer zij willen en op tijd bij de trein of een doktersafspraak kunnen zijn. Omgekeerd moeten zij op de terugweg kunnen rekenen op aansluitend vervoer naar huis, zodat zij niet onnodig lang in de kou of regen hoeven te wachten. Het gaat hier veelal om mensen van 80 jaar of ouder. Zij zijn bovendien vaak hulpbehoevend en afhankelijk van anderen om zich aan te kleden of te verzorgen dus hebben de planning van hun activiteiten niet bepaald in de (eigen) hand. Dit laatste geldt overigens ook voor jongere mensen met een beperking.

Tot voor een paar jaar geleden reed in Ede buslijn 6. Lijn 6 is de afgelopen 3 jaar vervangen geweest door de Servicebus. De Servicebus is op zijn beurt op 11 december 2016 vervangen door de Kolibrie. Het feit dat er überhaupt nog een OV - voorziening is gekomen is mede te danken aan het ROCOV (Regionaal Overleg Consumentenorganisaties Openbaar Vervoer). De route van de bus voert langs meerdere verzorgingshuizen en servicecomplexen voor ouderen maar voorziet ook in een behoefte bij nog geheel zelfstandig wonende ouderen, waarvan het aantal als gevolg van het ingezette beleid en de toenemende vergrijzing logischerwijs zal groeien.

De Kolibrie in het kort:
- Rijdt niet meer op vaste tijden maar moet minimaal een uur vooraf gereserveerd worden.
- Reserveren kan via een website (www.syntus.nl/kolibrie) of telefonisch via de klantenservice van Syntus. Online reservering gebeurt in 3 stappen of kan iets sneller via een Syntus account
- Bestel je iets te laat dan komt de bus niet. Als onverhoopt geen gebruik kan worden gemaakt van de rit moet deze toch worden betaald.
- Rijdt in principe dezelfde route als de Servicebus deed maar stopt alleen bij de haltes waar gereserveerd is. Bij weinig reserveringen volgt de bus de kortste route tussen de gereserveerde haltes.
- Biedt ruimte voor een trolley of rollator maar niet voor een rolstoel. Rolstoelreizigers worden verwezen naar de (duurdere) Valleihopper (voorheen: regiotaxi).
- Kan alleen met een OV chipkaart worden betaald. Contant betalen en een los kaartje kopen is niet meer mogelijk.

Gebruikers hebben de afgelopen maanden meermaals, o.a. via een petitie, aangegeven dat bovenstaande formule voor hen niet goed werkt.

Passagiersaantallen
Het aantal gebruikers is mede bepalend voor het in stand houden van een bepaalde voorziening. Tot 2015 is bij telling van de passagiers uitgegaan van de OV-chipkaart. In 2016 hebben de chauffeurs ook de losse kaartjes meegeteld en bleek 25% van de ritten contant werd afgerekend. Maar zelfs met dit gegeven blijft het aantal passagiers tot nu toe onder de norm van een redelijke bezetting/voor een ‘rendabele’ lijn. Het is niet denkbeeldig dat onbekendheid dan wel onbetrouwbaarheid van de OV-voorziening hierbij een rol speelt.

Subsidie
De provincie Gelderland heeft in de periode van de Servicebus een extra subsidie van 40.000 euro per jaar bijgedragen. Deze subsidie is miv 2017, dus met de start van de Kolibrie, gestopt. Syntus had gehoopt dat de gemeente Ede (een deel van) deze bijdrage zou gaan bijleggen maar dit is helaas niet gebeurd.

Vragen aan het college:
1. Is het college het met GroenLinks/PE eens dat in een inclusieve gemeente als Ede iedereen, dus ook ouderen en mensen met een (fysieke) beperking, voldoende mogelijkheden moet hebben om zich zelfstandig, betaalbaar, eenvoudig en veilig te verplaatsen?
2. Is het college het met GroenLinks/PE eens dat er daartoe zo min mogelijk (onnodige) belemmeringen (zoals een uur van tevoren, digitaal aanmelden, verplichte OV kaart, rolstoel die niet mee kan - met alle technische en praktische risico’s van dien) moeten worden opgeworpen?
3. Is het college het met GroenLinks/PE eens dat het aantal passagiers negatief kan worden beïnvloed door de kwaliteit van het aanbod?
4. Is het college het met GroenLinks/PE eens dat passagiersaantallen alleen niet doorslaggevend zouden moeten zijn voor het al dan niet in stand houden van een buslijn?
5. Is het college bereid de werkelijke behoefte (doelgroepen, aantallen, wensen) aan een goede OV-voorziening op de route/in het gebied van de Kolibrie te onderzoeken?
6. Heeft het college voor de rest van Ede in beeld hoe de behoefte aan een goede OV voorziening (doelgroepen, aantallen, wensen) is en of hieraan wordt voldaan? Zo nee, is zij bereid dit te onderzoeken?
7. Is het college bereid om met gebruikers en belangenorganisaties als het ROCOV, te onderzoeken of de Kolibrie (en eventuele andere OV- voorzieningen) zodanig kan/kunnen worden aangepast dat wordt voldaan aan de behoefte van de (potentiële) gebruikers?
8. Is het college bereid daartoe contact op te nemen met provincie en vervoerders?
9. Is het college bereid om indien noodzakelijk financiële ondersteuning te bieden om deze OV-voorziening toe te snijden op de behoefte?