Bomenkap in Bennekom

Versterking van bomen en groen moet de norm zijn

Wij maken ons zorgen over het hoge tempo waarmee volwassen bomen in onze gemeente worden gekapt in onze natuurgebieden, langs onze buitenwegen, en ook in de bebouwde kom. Er zijn in de afgelopen jaren duizenden volwassen bomen verdwenen in onze gemeente. Dat is niet alleen slecht voor de natuur en de biodiversiteit, maar ook voor het toerisme, de gezondheid van onze inwoners en het is onverantwoord in het licht van klimaatverandering.

Onze fractievoorzitter in de raad, Ellen Out, heeft het college van B&W gevraagd om er voor te zorgen dat deze grootschalige kap wordt gestopt en gevraagd over te gaan tot juist meer aanplant van bomen en bossen. Binnen de bebouwde kom is extra aandacht nodig voor sterk versteende wijken. 

Wij zijn een heel groene gemeente en daar zijn onze inwoners terecht zeer trots op. Onze bomen en bossen zijn prachtig en dat trekt veel toerisme aan. Maar ook vele dorpen en wijken hebben een groen karakter waar we zuinig op moeten zijn. Ons groen is niet alleen mooi en economisch belangrijk. Bomen hebben ook een belangrijke functie bij het tegengaan van klimaatverandering. 

Tijdens hun groei nemen ze veel CO2 en fijnstof op uit de lucht. En in de stad zorgen ze voor betere afwatering en verkoeling(schaduw), wat met de stijgende temperaturen steeds belangrijker wordt. De temperatuur in sterk versteende wijken kan in de zomer maar liefst meerdere graden hoger zijn dan door volwassen bomen gekoelde andere delen van onze gemeente. Bovendien heeft het groen en belangrijke functie als leefomgeving voor insecten, vogels en kleine dieren. 

Wij zijn dan ook van mening dat ons gemeentebestuur moet zorgen voor versterking van het groen in de bebouwde kom en daarbuiten.

Buiten de bebouwde kom is dat veelal een probleem omdat de gemeente niet direct verantwoordelijk is voor het beheer van bossen en langs wegen. Het meeste bosbeheer is in handen van particuliere stichtingen of staatsbosbeheer. Langs onze buitenwegen zorgt de provincie voor het beheer van bermbegroeiing of is rijkswaterstaat een belangrijke partner.

De gemeente kan wel met deze beheerders in gesprek gaan om een gezamenlijke aanpak te bespreken. dat kan dan gericht zijn op behoud van groen waar mogelijk en nieuwe aanplant in het geval dat kap van bestaande bomen onvermijdelijk is. Wij hebben al eerder een voorstel samen met de ChristenUnie in onze gemeente gedaan om over te gaan tot extra aanplant van bomen en bossen, zoals ook staatsbosbeheer dat als landelijke aanpak heeft voorgesteld. Het college wees dat plan toen af. We pleiten er nu voor dat het college dit alsnog wil gaan doen.

Binnen de bebouwde kom is de gemeente de bepalende beheerder. Wij denken dat het huidige beleid, gericht op behoud van enkele monumentale en beeldbepalende boomgroepen volstrekt onvoldoende is. Dit is vooral gericht op beleving van het fraaie groen, maar negeert alle andere belangrijke functies.

Deze tijd vraagt om stevig beleid voor behoud van volwassen groen en uitbreiding en versterking van alle groen binnen en buiten de bebouwde kom. We zien het omgekeerde gebeuren, waarin veel groen verdwijnt.

In de bijlage kunt u nog een uitgebreide toelichting lezen en de vragen die wij aan het college van Burgemeester en Wethouders in dit kader hebben gesteld. 

Video: Zorgen over bomenkap in de provincie Gelderland en in Ede